Toto – 40 Trips Around the Sun Tour 2019

augusztus 18.,
augusztus 21.,
augusztus 22.,