Rituals of Power European Tour: Phase II

augusztus 29.,
augusztus 30.,
augusztus 31.,