Necronomicon, 3000AD, Strident, Killermia

Zeal & Ardor
december 11.